360 Koçluk


2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Aydın İli Milli Eğitim Müdürlüğü Kapsamında

Akademik Başarıda Kalitenin Artırılmasına Yönelik Öğrenci Koçluk

Faaliyetlerinin Yapılandırılması Kapsamında


“BAŞARI BİZİM İŞİMİZ”

Eğitim Koçluk - Öğrenci Koçluk ProjesiBu projede öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltmek ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun çalışmaların yapılması hedeflenmiştir. 

Projemiz öncelikle, mevcut müfredatı; bilgiden beceriye, beceriden görgüye taşımayı hedefleyen gelecek vizyonu kapsamında geliştirilmiştir. Bu kapsamda kişiselleştirilmiş, planlı ve veri temelli bir eğitimin kitlesel olarak mümkün kılınması amaçlanmaktadır. Bu kapsam ve amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerde okullarımızdaki öğretmen ve öğrenciler ana hedef kitle olarak belirlenmiştir. On öğrencinin eğitim koçluğu süreçleri bir öğretmenin sorumluluğunda gerçekleştirmek suretiyle 1000 öğrenci ve 100 öğretmen proje kapsamında yer alacaktır.

Projemizin ortaya çıkış gerekçesi olarak, eğitimde başarının anahtarı olarak gördüğümüz öğretmen eğitimini, okullar arasındaki eşitsizliği asgariye indirmeyi ve dolayısıyla sınav baskısını azaltmayı ön koşul olarak görülmektedir. 

Bu bağlamda 360°KOÇLUK ve AYDIN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ arasında yapılan çalışmada iki ana nokta belirlenmiştir. 


1- Ölçme ve Değerlendirme

Her çocuk, olabileceğinin en iyisi olma yolunda seçeneklere sahip olmalı, buna sahip olduğunu eğitim yaşamının her anında hissetmeli ve seçtiği yolda ilerleyebilmek, potansiyelinin tamamını ortaya çıkarabilmek için yeterli fırsata kavuşmalıdır.

Bunun için her öğrencimiz için 80 farklı rehberlik envanteri uygulanacak ve akademik başarının takibi için öğretmenlere 360°Akademik için araçlar verilecektir.  


2- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi 

Öğretmenlerin bir öğrenciyi nitelikli olarak takip edebilme becerisinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple projeye gönüllü olarak katılan öğretmenlerin eğitime, sınavlara, öğrenci başarısına ilişkin bakış açıların geliştirilmesinin yanında öğrenciyi nitelikli ve veriye dayalı olarak takibinin nasıl yapılacağı ve başarıya ulaşmadaki kilit unsurlar noktasında eğitilecek ve yapay zeka yazılımla desteklenecektir. 


AMAÇ:

Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitim ve öğrenci koçluğu hizmeti faaliyetlerinin planlı ve programlı bir şekilde yürütülerek başarının arttırılması olarak belirlenmiştir. Proje ile, ortaokul ve lise öğrencilerinin girecekleri sınavlarla ilgili farkındalıklarını artırmak, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmaları, öğrenme sitilleri, ilgi eğilimleri, yetenekleri, zaman yönetimi, stresle başa çıkma yolları, öğrenme motivasyonu, çalışma davranışları gibi daha bir çok açıdan bilimsel veriler doğrultusunda çıkan sonuçlarla hem öğretmen hem veli hem de öğrencilerde farklılık oluşturmak, olabildiğince doğru adımların atılmasını sağlamak geleceklerinin önemini kavrayabilmeleri, öğrencilerin çalışmalarının takibinin veriye dayalı olarak yapılabilmesi; motivasyonunun aktif tutulması, öğrencilerin çalışma programının alanında yetkin öğretmenler tarafından veriye dayalı olarak oluşturulmasının sağlanması, velilerin öğrencilerin akademik başarının artırılması konusunda bilgilendirilerek sözden öteye veriye dayalı olarak bu işlemin yapılmasıyla öğrenciyi desteklemesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bizim projemizdeki amacımızda öğrencilerimizin akademik başarılarında ve motivasyonlarında anlamlı bir artışın sağlanmasıdır.  Bu amaç doğrultusunda;

1- Proje kapsamında 10 öğrenciye karşılık gelecek şekilde 1 öğretmen görevlendirilecektir.

2- Projede yer alan öğrencilere yönelik online koçluk eğitimi verilecektir.

3- Projede görevli her öğretmen için öncelikle 25 saat online koçluk eğitimi verilecek. Online koçluk eğitiminin ardından 80 saat yüz yüze koçluk eğitimini tamamlayan öğretmenler sertifikalandırılacaktır.


KAPSAM


Öğretmen:

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek okullardan seçilecek 100 öğretmen;


Öğrenci:

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek okullardan seçilecek 1000 öğrenci;

Proje kapsamında yer alacaktır.