ÖLÇEK360 ÖLÇÜMLERİ ve KULLANIM ESASLARI

ÖLÇEK360 Modeli ölçümlerini kişisel rehberlik, eğitsel-akademik rehberlik ve mesleki rehberlik alanlarında gerçekleştirmektedir. Ölçme araçları kullanım amacına uygun olarak tanımlamaları bulunmuştur. Ölçme araçlarına yönelik çıktılar bireyin güçlü yanlarını, sosyal ilişkilerini, uyumunu, gelişimsel düzeyini, çalışma alışkanlıklarını, problemlilik düzeyini ve kaynaklarının neler olabileceği hususunda bizlere nesnel bilgiler sunacaktır. Bu bilgiler öğrencinin kendini tanımasına katkı sağlarken, olumsuz bir özellikle etiketleme yaşamadan var olan problemlerin çözümüne yönelik öneriler sunacaktır. Öğretmenlere öğrencilerin yaşadığı problemlerin genel belirtileri ışığında yaklaşım modelini ve çözüm stratejileri hakkında bilgi verecektir.

Psikolojik danışmanlara ÖLÇEK360 sisteminden öğrenciler hakkında nesnel bilgi edinerek danışma yapabilecek, gerekli gördüğünde sevk işleminde bulunabilecek, müşavirlik hizmetleri açısından çok yönlü bir yardım sürecini yönetecektir. Veliler çocuklarının güçlü ve zayıf yönlerini hakkında bilgi sahibi olacak, aile içi iletişimi sağlamak ve problemlilik durumunu azaltmak için edinilmesi gereken tutum ve davranışlarını neler olduğunu öğrenme fırsatı bulacaktır. Okul yöneticileri öğrenciler hakkında bilgi sahibi olabilecek, okul ikliminden kaynaklanan sorunların önüne geçmek, yönetsel sorumlulukları sağlamak ve kontrol etme açısından faydalanacaklardır. ÖLÇEK360 Modeli gelişimsel özellikleri göz önünde bulunduran kapsamlı bir yapı içinde eğitim tüm paydaşlarına gerekli bilgiyi, uygun bir şekilde, sorun çözmeye yönelik öneriler getirerek sunmaktadır.

Kısaca ölçümler sonucu verilen tablo da tüm paydaşlar açısından muhtemel çıktıların tanımlaması ve genel çerçevesi verilmektedir. Kullanıcıların kendi sorumluluk ve ilgi alanlarına yönelik olarak öğrencinin rehberlik bilgi sisteminden elde edilen bilgilerin nasıl ve nerede ne kadar kullanılabileceğine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı bu ölçüm boyutları tabloları ayrıca daha sonraki çalışmalara da esas olacaktır.

ÖLÇÜM BAŞLIKLARI

Kişisel - Sosyal Rehberlik

Öz-Saygı Öz-Farkındalılık Öz-Yetkinlik Denetim Odağı Yükleme Stili Karar verme Amaç Belirleme Planlama Öfke Yönetimi Çatışma Çözme Stres Yönetimi Sosyal Beceri Farklılıkları Yönetme Sorumlu Davranma Depresyon Korku Hiperaktivite Ve Dikkat Eksikliği Beden İmgesi Cinsiyet Rolleri Sosyal Çekingenlik Akran Zorbalığı İnternet- Teknoloji Bağımlılığı Anne-Baba Tutumu

Eğitsel - Akademik Rehberlik

Akademik Öz Yeterlik Öz Düzenleme Zaman Yönetimi Çalışma Davranışları Öğrenme Motivasyonu Akademik Erteleme Sınav Kaygısı Okul Terki Eğit. ve Sosyal Destek Algısı Sınıf Yönetimi Okul Memnuniyet

Meslek - Kariyer Rehberliği

Yetenek Belirleme Mesleki Hazırbulunuşluk Mesleki İlgi Mesleki Değerler Kariyer Engelleri Kariyer Kararsızlık